За нас

Oсвојувањето на воздушните простори претставува вистински предизвик за секој човек, бидејќи научно e докажано дека летањето ги освежува мислите, го активира човечкиот ум и ја зголемува творечката способност. 

АК „ШТИП“-Штип е спортски клуб – здружение на граѓани, формирано со цел да овозможи граѓаните да се запознаат со убавините на воздухопловните спортови. Во рамките на клубот работи Воздухопловен Школски Центар кој врши едукативно-воспитна дејност и нуди можност на сите заинтересирани да се стекнат со лиценца за пилот. Таргет групи се претежно ученици, но секој е добредојден, а период за обука е летниот распуст. Кандидатите за пилоти мора да поседуваат етички и морални вредности како и лекарско уверение издадено од Воздухопловна летачка комисија.


PAUL-TISSANDIER

Воздухопловни услуги / Air services

Панорамски летови со авион

Панорамски летови со едрилица

Надзор на патишта, инспекција на далекуводи и заштита од природни непогоди

Фрлање на летоци и рекламни материјали

Аерофотографирање

Контакт